Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który wspomaga pracę zarządców i właścicieli nieruchomości w prowadzeniu obowiązkowej dokumentacji budynku.

Dokumentacja:

Książka Obiektu Budowlanego
(wersja elektroniczna)

Kup poradnik

Dokumenty

Dokumentacja techniczna
 1. Protokół z kontroli instalacji gazowej Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5).
  Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego
  Dezycja o nałożenie obowiązku przez inwestora Ewidencja wykonywanych robót remontowych
  Harmonogram robót remontowych Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)
  Inwentaryzacja budowlana Inwentaryzacja dokumentacji nieruchomości
  Inwentaryzacja instalacji i urządzeń technicznych nieruchomości Karta przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego
  Karta z przeglądu sprawności technicznej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych Lista kontrolna dotycząca wdrażania przepisów RODO
  Lista kontrolna dotycząca zabezpieczenia niezbędnych zasobów do funkcjonowania RODO Lista kontrolna dotycząca zadań inspektora danych osobowych
  Lista kontrolna dotycząca zapisów w Książce Obiektu Budowlanego Lista kontrolna dotycząca zasad wyznaczania inspektora ochrony danych
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) Oświadczenie o zakończeniu budowy
  Plan finansowy robót remontowych oraz konserwacyjnych Porozumienie w przedmiocie zgody na wejście na teren nieruchomości/budynku/lokalu
  Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza - ogólny Powiadomienie o kontroli okresowej budynku o powierzchni zabudowy pow.2000 m2
  Prace budowlane wymagane uprawnienia kwalifikacyjne Protokół końcowy odbioru robót budowlanych
  Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych Protokół obowiązkowej kontroli
  Protokół odbioru końcowego prac konserwatorskich Protokół odbioru rusztowania
  Protokół przekazania nieruchomości - nowa wersja Protokół przekazania placu budowy
  Protokół przekazania terenu budowy Protokół z badania oraz sprawdzenia przewodów kominowych po odłączeniu
  Protokół z badania oraz sprawdzenia przewodów kominowych przed podłączeniem Protokół z głównej próby wytrzymałości i szczelności wewnętrznej instalacji gazu
  Protokół z głównej próby wytrzymałości i szczelności wewnętrznej instalacji gazu płynnego Protokół z kontroli instalacji elektrycznej
  Protokół z kontroli systemu klimatyzacji Protokół z kontroli systemu ogrzewania
  Protokół z kontroli wyłącznika przeciwpożarowego Protokół z oględzin robót
  Protokół z okresowej kontroli urządzeń placu zabaw Protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej
  Protokół z przeglądu dachu Samokontrola obiektu budowlanego – dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych
  Umowa o odśnieżanie Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego
  Umowa o roboty budowlane Wniosek do PINB o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (nowy)
  Wniosek o podział nieruchomości Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)
  Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wniosek o przeprowadzenie badania Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego
  Wniosek o udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych Wniosek o udzielnie pozwolenia na wznowienie prac budowlanych
  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji Wniosek o wydanie opinii konserwatorskiej
  Wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego Wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego
  Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  Wniosek o wydanie zezwolenia na wielokrotne wykonanie prac podwodnych na małych Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wykaz protokołów podstawowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
  Wzór uzupełnienie wniosku Wzór wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
  Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę
  Zawiadomienie o zakończeniu rozbiórki obiektu budowlanego Zawiadomienie o zakończeniu rozbiórki obiektu budowlanego
  Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nr 2
  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nr 1 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nr 3
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.